افتخاری دیگر از دانش آموزان فرزانگان 7
 
     
 
     
 
افتخار آفرینی خانم هدی ناصری در مسابقات چرتکه