افتخار آفرینی خانم هدی ناصری در مسابقات چرتکه
 
 
 

افتخاری دیگر از دانش آموزان فرزانگان 7