عنوان:تاثیر گیاه آقطی بر روی خارش و التهاب ناشی از نیش حشرات
اعضا:رکسانا عباسقلی زاده-ساناز مشکات-سارا نجفی-هستی یوسفی