عنوان:لمس دنیای نقاشی
اعضا:فاطمه سادات امامی-صبا شربت دار-حنانه حسینی روشن