عنوان :توت فرنگی تلخ
 
اعضا: عسل زمانی ، مبینا قنبری ، آوا موسوی ، الهه مهدی زاده ، سارا یزدانی ، حنانه یزدیان ، مهرناز توکلی ، مبینا صدیقی ، کیانا کیایی ، مینو منتظری ، آیسان صدری