عنوان :نواختنی برای او
 
اعضا:حلما عظیمی، آیلین خیاطی ، آریانا محمدی ، هستی طاق دره ، پریسان عزیزالهی ،حدیث عارفی ، سارینا صفری ، ملیکا حاجی زاده ، نیلوفر موسوی ، ملیکا رئوف ، فوژان خزائی ، ریحانه زمانی ،هستی اسماعیلی ، نگار مرادی ، نوژین حسن ، نرگس جمشیدی