عنوان :
نقد و بررسی تطبیقی تاثیر مهاجرت بر شخصیت های داستان ،با تکیه بر دو داستان
(چشم سگ و کور سرخی) اثر عالیه عطایی
 
اعضا : کیانا کیائی ، مبینا صدیقی