عنوان : مستند نیمه پنهان کرونا
 
 
اعضا :نازنین زهرا شادی ، الینا رمضانیان ، فاطمه شمس
 
 
 
 
 
فیلم تیزر
 
 
 
 
 
 
 
 
فیلم ارائه