عنوان:تولید بیوپلاستیک های هوشمند به عنوان شناساگر در بسته بندی مواد غذایی
اعضا:فاطمه اسفندیار-بهارشیرین بخش-پرناز پاسکی