عنوان:ساخت پیل زیستی

اعضا:فاطمه عبدالی ، فاطمه هاشمی ، باران شکوری