عنوان : جایگزینی طبیعی برای ضد عفونی کنندگان الکلی
 
اعضا : فرناز صادقی ، مارال صادق زاده ، نورا باقری