عنوان : کاربردهای جلبک و بهینه سازی کشت آن
 
اعضا : فاطمه محمدی ، پرستو سنائی نیا ، کیانا حاجیلویی ، ساحل میرزارضایی
 
 
 
 
 
فیلم ارائه
                                                                                       
 
  
 
 
فیلم کار عملی