عنوان :ساخت پماد گیاهی برای درمان اگزما با استفاده از مقایسه تاثیر آنتی بیوتیک آمپیسیلین و ترکیبات گیاهی پماد بر باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
اعضا: آناهیتا صالحی ، دنیز غفرانی، ستوده طیبی ، عسل محمودی