عنوان: پلاستیک های زیست تخریب پذیر کامپوزیت

اعضا:حلما سادات حیدری ، آتنا نوری ، کتایون میانرودی