عنوان :ساختمان تجاری آرتیمان 
 
اعضا: نیکا نصرعابد ، هستی فتحعلی ، پرنیا رضایی