کتابخانه 
 
 
     
 
     
کلاس هوشمند
 
 
     
 
     
ازمایشگاه شیمی
 
 
     
 
     
نمازخانه
 
 
     
 
     
ازمایشگاه فیزیک
 
 
     
 
     
کمد جوایز
 
 
     
 
     
آزمایشگاه زیست
 
 
     
 
     
سالن غذاخوری
 
 
     
 
     
حیاط دبیرستان