تقویم اجرائی 1402-1401

 قابل توجه:
چنانچه تغییری در برنامه های ذکر شده در تقویم اجرائی اعمال شود به اطلاع دانش آموزان و اولیا خواهد رسید.