دبیرستان دخترانه فرزانگان 7 دوره اول
نشریه شماره 1