دبیرستان دخترانه فرزانگان 7 دوره اول
 
نشریه شماره 1