مدیریت

 
 
 
خانم : حدیث صانعی یارند
سنوات خدمت:
28 سال
مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد  مدیریت سیستم های اطلاعاتی (برنامه ریزی استراتژیک)