اهداف و برنامه ها

 
 
 1. تبدیل شدن مدرسه به مدرسه محیط زیستی .
 2. ایجاد روابط بین الملل با حضور دانش آموزان در برنامه ها و مسابقات  بین المللی.
 3. افزایش  مشارکت در دانش آموزان و شرکت بیشتر  آنان در کارهای گروهی.
 4. افزایش مهارت فنی-عملی دانش آموزان در زمینه های مختلف.
 5. شناسایی استعداد های دانش آموزان در راستای طرح شهاب.
 6. استفاده از توانایی بسیج و سازمانها  و ارگانهای مربوطه در رسیدن به تربیت دینی.
 7. تلاش در افزایش نگاه مسئولانه در بین دانش آموزان  جهت استفاده بهینه از مکان آموزشی  وامکانات آن.
 8. بهره گیری از توانایی اولیا  در مدرسه  و شناسایی نهادها و بهره گیری از آنان .
 9. بهره گیری و مشارکت هر چه بیشتر همکاران و عوامل اجرایی مدرسه در شناخت نقاط قوت و ضعف واحد آموزشی و برنامه ریزی بر اساس آن.
 
 

اهداف و برنامه ها

 
 
 1. تبدیل شدن مدرسه به مدرسه محیط زیستی .
 2. ایجاد روابط بین الملل با حضور دانش آموزان در برنامه ها و مسابقات  بین المللی.
 3. افزایش  مشارکت در دانش آموزان و شرکت بیشتر  آنان در کارهای گروهی.
 4. افزایش مهارت فنی-عملی دانش آموزان در زمینه های مختلف.
 5. شناسایی استعداد های دانش آموزان در راستای طرح شهاب.
 6. استفاده از توانایی بسیج و سازمانها  و ارگانهای مربوطه در رسیدن به تربیت دینی.
 7. تلاش در افزایش نگاه مسئولانه در بین دانش آموزان  جهت استفاده بهینه از مکان آموزشی  وامکانات آن.
 8. بهره گیری از توانایی اولیا  در مدرسه  و شناسایی نهادها و بهره گیری از آنان .
 9. بهره گیری و مشارکت هر چه بیشتر همکاران و عوامل اجرایی مدرسه در شناخت نقاط قوت و ضعف واحد آموزشی و برنامه ریزی بر اساس آن.
 
 

اهداف و برنامه ها

 
 
 1. تبدیل شدن مدرسه به مدرسه محیط زیستی .
 2. ایجاد روابط بین الملل با حضور دانش آموزان در برنامه ها و مسابقات  بین المللی.
 3. افزایش  مشارکت در دانش آموزان و شرکت بیشتر  آنان در کارهای گروهی.
 4. افزایش مهارت فنی-عملی دانش آموزان در زمینه های مختلف.
 5. شناسایی استعداد های دانش آموزان در راستای طرح شهاب.
 6. استفاده از توانایی بسیج و سازمانها  و ارگانهای مربوطه در رسیدن به تربیت دینی.
 7. تلاش در افزایش نگاه مسئولانه در بین دانش آموزان  جهت استفاده بهینه از مکان آموزشی  وامکانات آن.
 8. بهره گیری از توانایی اولیا  در مدرسه  و شناسایی نهادها و بهره گیری از آنان .
 9. بهره گیری و مشارکت هر چه بیشتر همکاران و عوامل اجرایی مدرسه در شناخت نقاط قوت و ضعف واحد آموزشی و برنامه ریزی بر اساس آن.