آزمون آنلاین\پایه هفتم/ آذرماه97

مسابقه علمی - پایه هفتم

مدت زمان آزمون 45 دقیقه می باشد .
آزمون نمره منفی دارد
 ساعت شروع 16 الی 20

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون کامپیوتر 2- پاورپوینت

مدت زمان آزمون 60 دقیقه

     
آزمون آنلاین آذر 

آزمون پایه هفتم

مدت زمان برگزاری آزمون 60 دقیقه می باشد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون پایه هفتم

برگزاری آزمون هفتگی بصورت آنلاین
مدت زمان شرکت در آزمون 45 دقیقه

 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هفتگی زیست و عربی پایه نهم

مدت زمان آزمون15 دقیقه می باشد
آزمون نمره منفی دارد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون کامپیوتر


     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین پایه هفتم

ساعت آزمون 15 الی 19
مدت آزمون 45 دقیقه می باشد
آزمون نمره منفی دارد

  آزمون آنلاین/پایه هشتم/آذرماه97  

مسابقه علمی - پایه هشتم

مدت زمان آزمون 45 دقیقه می باشد .
آزمون نمره منفی دارد
 شروع آزمون از ساعت 16 الی 20

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین پایه هشتم

ساعت آزمون 17 الی 21
مدت آزمون 45 دقیقه می باشد
آزمون نمره منفی دارد

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون هفتگی زیست و عربی پایه هشتم

مدت زمان آزمون15 دقیقه می باشد
آزمون نمره منفی دارد

   
  آزمون آنلاین/آذر  

آزمون پایه هشتم

مدت زمان برگزاری آزمون 60 دقیقه می باشد

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون پایه هشتم

برگزاری آزمون هفتگی بصورت آنلاین
مدت زمان شرکت در آزمون 45 دقیقه
 

   
     
آزمون آنلاین/پایه نهم/آذرماه97

مسابقه علمی- پایه نهم

مدت زمان آزمون 45 دقیقه می باشد .
آزمون نمره منفی دارد
شروع آزمون از ساعت 16 الی 20

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هفتگی زیست و عربی پایه هفتم

مدت زمان آزمون15 دقیقه می باشد
آزمون نمره منفی دارد

     
آزمون آنلاین/آذر

آزمون پایه نهم

مدت زمان برگزاری آزمون60 دقیقه می باشد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون پایه نهم

برگزاری آزمون هفتگی بصورت آنلاین
مدت زمان شرکت در آزمون 45 دقیقه
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین پایه نهم

ساعت آزمون 19 الی 23
مدت آزمون 45 دقیقه می باشد
آزمون نمره منفی دارد